Khmer style shrimp @Battambang, Cambodia
       
     
Fried fish @Akita, Japan
       
     
Ramen @Tokyo Ramen Street, Japan
       
     
Banh Bao Vac @Hoi An, Vietnam
       
     
Khmer style shrimp @Battambang, Cambodia
       
     
Khmer style shrimp @Battambang, Cambodia
Fried fish @Akita, Japan
       
     
Fried fish @Akita, Japan
Ramen @Tokyo Ramen Street, Japan
       
     
Ramen @Tokyo Ramen Street, Japan
Banh Bao Vac @Hoi An, Vietnam
       
     
Banh Bao Vac @Hoi An, Vietnam